« Hot in Pink | Main | Utmanad »

Comments

Sanna

Urläcker!!! Gillar flätor. Har lite paris liggande. Kanske vore idé att sticka något likanande av det.

Marianne

Så många fina tröjor du gör. Helt underbara.

Laris

This one looks awesome! You did a great job, especially with the cables!

Queen Mudd

Du har fått en utmaning på min blogg, hoppas du vill svara.

Britt-Marie

Du stickar så mycket vackert att jag tappar andan. En vit helt otroligt snygg tröja och den rosa, ja helt underbar!

Tack för all inspiration.
Kram

laughingmuse

As always, a beautiful end product, and it fits you perfectly! I'm interested in your crochet solution, but I'm a bit puzzled - I think I'm going to have to search around and figure it out.

Bravo! Another winner. :)

Liisa

Tack för inspirationen! Jag har påbörjat en valpuri jag med... Hälsningar härmapan ;-)

Dockmamman

Ursnygg... Det där är nått jag skulle sticka till min dotter/Ha det så gott

carina dencker

Å så fin den är och en perfekt färg som får fram allt i mönstret!!

heidi

tack för alla snälla kommentarer - jag rodnar nästan:)

Maria

Riktigt snygg!

Ulricha

Åh, så fin. Ser helt ljuvlig ut.

Nu fick jag inspiration att sticka en väst med flätor :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)