« Nytt år, nya projekt:) | Main | Älgsockarna är klara »

Comments

Anna Maria Hult

Så fina sockorna blir och så fint de sitter sen du stickat provlapp man lär sig så länge man lever..

Kerstin

Hej!
Jag brukar sticka så här:
Om jag har 30 m för hälen så sticka jag 30 varv (hällapp). Sen stickar jag hälen och plocka upp mellan 15-17 som jag senare minskar. Passar alltid utmärkt på hela familjens fötter.

Hälsningar
Kerstin

Rakel

Den delen på sockan kallar de instep i engelska mönster men jag vet inget svenskt. Vristen sitter väl längre upp, va?
Fint blir det men bra om det passar också.

heidi

tack för alla goda råd om hur många maskor som behövs när jag lägger upp för hälkilen.

saken är den att när jag stickar sockar i vanlig slätstickning/flätstickning, så finns det fortfarande en elasticitet i sockan när jag tar på mig den. men med fair isle teknik som jag använder här, finns ingen sådan elasticitet, och därför måste jag plocka upp fler maskor till hälkilen än vad jag normalt behöver för att sockan skall sitta bra:)

Agneta

Efter många om och men så blir de säkert fina.

Kerstin Strömwall

Trägen vinner!

Eva

Snygga sockar

Tomtan

Vilka fina sockar du håller på med!!!! Här virkas de bara....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)