« Regnbågens alla färger | Main | Pärlor för Percy »

Comments

Rakel


Mönstret till Pineapplen har leget i min att-göra-hög länge ,kanske dags för den snart. Eller så väntar jag och ser hur din blir o om du gillade att göra den.

Heike

vilken fin "percy" det blir
lg Heike

Tomtan

Vilka fina sjalar.... Ska nog ge mig på en jag åxå. Jag har ju varit så duktig :D

Lo

Så mycket fint du har gjort och gör. Jag blir alldeles matt! Hur hinner du?

Miastickar

Oj jag blir alldeles tagen av dina regnbågssockar, måste ta itu med sockstickning sen, jag är fortfarande inne i vantmanin som du inspirerade mig till!

Sanna

Ett felfritt mönster är ju att föredra. Du har valt en läcker färg till Percy.

Tomtan

Hoppas du får en trevlig helg! Här ska de vilas och stickas mössor till Luxemburg.... Undrar om jag börjar bli nån sorts stickguru där borta :D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)