« Pärlor för Percy | Main | Vikten av kommentarer! »

Comments

Miastickar

Men vad!?! Skulle med glädje hjälpa nån som har för lite garn om jag kunde! Jag hoppas innerligt att garnet räcker den här gången! Nog för att det är roligt att sticka sjalar men.... Lycka till!

Evalinah

Hoppas garnet räcker nu!

Evalinah

Sanna

Vad trött man blir när inte satt i en livlina.

Tomtan

Synd..... Håller alla tummar jag har för att garnet räcker!

Agneta

Håller verkligen tummarna att garnet räcker. det är inte kul när man blir utan

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)