« Percy om igen | Main | Så mycket bättre »

Comments

Evalinah

Mer avslappnad stickning om man vet att garnet räcker :)

Kerstin Strömwall

Både kul och viktigt med kommentarer!

Miastickar

Va bra att det löste sig! Kommentarer är onte dumma! :)

Tomtan

Hoppsan..... Kanske en anledning till att jag håller mig till enklare mönster :D
Trevlig helg!

Sophie

Alltid kul att kunna hjälpa till :)Min Percy är en av mina mest använda sjalar, hoppas att du blir lika nöjd med din som jag är med min!

Kerstin

Det ska jag komma ihåg när jag någon gång börja sticka Percy! Tack!

Hälsningar
Kerstin

Tomtan

Du har väl stickat lugnt ihelgen :D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)