« Percy är äntligen färdig:) | Main | Låångsamt »

Comments

Lo

Den boken har jag också läst en gång i tiden. Den var fascinerande.
Det ska bli spännande och se hur stickningen utvecklar sig!

Kerstin

Jag älskar hans böcker! Det blir spännande att ser cowlen växa!

Kerstin

Tomtan

Tror jag läst Svärdet och spiran.... Men jag är inte säker. Den verkar iaf bekant. Fin stickning pågång som vanligt. Här ska de sys ihop en swirl och sen vet jag inte... eller de gör jag :D

Tomtan

Tack för din kommentar, den värmde. Den blev helt enkelt för stor (hur de nu går till när man är stor som ett hus) Men jag får helt enkelt ha den i soffan när jag sitter och fryser, för varm de är den :D

Miastickar

Har läst en bok för hundra år sen av Ken Follet som handlade om en fångtransport på ett plan och den var så bra, annars skulle jag inte ha mints den!
Så fin den ser ut och 600 maskor är inte att leka med! :)
Jag passerar Göteborg när jag hälsar på min dotter ska höra av mig om jag då har möjlighet att stanna där några timmar skulle vara så himla kul!

heidi

Toppen:)


det hade verkligen varit jättekul att träffas för att sticka och fika:)


heidi:)

Tomtan

En helg i paradiset är precis vad jag behöver nu :D Annars är de kul att jobba under loven för man får göra lite som man vill :D De är ju frökenfritt! De har blivit vinterstaden och Jamtli och Bowling....

trial Viagra coupons

There is no need to tell your doctor about them, as they tend to disappear on their own http://obesity-remedy.com/ Paypal Cialis online : make sure you always take the dose recommended and avoid doubling up your dose even if you missed the previous one.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)