« Venezia Pullover, och Inisheer | Main | Maskotar »

Comments

Heike

hej Heidi,
jag tänker att det med större stickor är bättre. Jag använder för mina sjaler ofta stickor Nr. 4,5 eller 5
lg Heike

Anna Maria Hult

Lycka till, räkna och mät noga är mitt råd.
Det är ingen rast och ro när du får stickamönster på avigasidan också men fint lär det bli.

Tomtan

Gör om gör rätt :D Hoppas du får till de! Själv har jag en kofta och en sjal påG och nästa vecka ska jag ägna åt African flower filten. Mamma har snart virkat halva så nu är de bara min bit kvar :D Trevlig midsommar!!!!

Kerstin

Lycka till! Jag har alltid svårt med maskprover.


Hälsninger
Kerstin

Sanna

Tack detsamma. Du har fullt upp med alla projekten ser jag. Lycka till.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)