« I sakta lunk | Main | Sunshine Award »

Comments

Anna Maria Hult

Det ska bli spännande att se sjalen när den är klar. Du verkar ju ha klarat av alla utmaningar med briljans.
Ja tänk att garn kan vinka förföriskt, det är inte alla som kan uppfatta sådana meddelanden.
Det krävs nog något extra sinne för det!

Miastickar

JA nu är du snart imål! JA vad garn kan vinka förföriskt, inget är som att börja på en ny stickning!

Tomtan

Den kommer att bli jätteläcker!!!!! JAg har bestämt mig för att UFOhögen ska få lite uppmärksamhet..... Fast de är inge roligt :D

Tomtan

Trevlig helg!

Heike

det blir en fin sjal och spännende vilken ny stickning du börja!
lg Heike

Tomtan

Har en award till dej på bloggen!

Zoo keeper

"Vinkar förföriskt" är just de rätta orden! Det är såååå svårt att låta bli att starta något nytt, när man är inne i en lite mera lagom rolig period i sitt aktuella sticke. Jag har dock faktiskt tagit tag i ett ufo nu, som till och med verkar bli klart. Helt oväntat och fantastiskt! :-)))
Ha en fin lördagskväll! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)