« Rosy Fingered Dawn | Main | Einband »

Comments

Miastickar

Vilken vacker tröja! Lycka till med det entrådiga garnet, hoppas det uppför sig väl!

Anna Maria Hult

Lycka till med den vackra tröjan.

Tomtan

Ännu en vacker tröja på gång....
Förstår att du längtar till kallväre så fin som den sjalen blev!!!! HAr testat min garnkruka på nystat till en liten sjal jag stickar och krukan fungerar bra.... Hur de blir med sjalen vet vi inte än :D

Saltflingan

Det är som att drömma att titta in på din blogg :). Drömma om att sticka fint i flera färger och med egna uträkningar (tänkte lära mig det när jag blir stor). Helt enkelt en njutning!

Liisa

Å, så spännande att se hur det blir! Jag älskar einband men har ännu inte gjort någon tröja i det...

Rakel

Har lite einband men tycker det är så hårt. Blir inte en tröja väldigt stickig? Men din blir mycket snygg.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment