« Sunshine Award | Main | Ny tröja påbörjad »

Comments

Anna Maria Hult

Jösses så fin! Att det varit en utmaning kan jag förstå. Men vilket resultat.
Tänk vad garn kan vinka. Ska bli skoj att se vad du gör av det vinkandet.

Miastickar

Man blir nästan stum när man tittar på den, så otroligt vacker och jag gissar att den är helt fantastisk att få klappa! Skulle vara¨å otroligt stolt om jag hade gjort den!
Gissar att garnet vinkar för de vet att om du väljer just dom så kommer dom att bli något vackert!

Kerstin

Herregud vad fin!♥♥♥♥♥♥

Zoo keeper

Fanstastiskt! Har bara ett ord, och det är fantastiskt! :-))) Är den till dig, eller en present?
Har lyckats få ned 10 saker om mig jälv nu, det var inte helt lätt! :-)))
Ha en fin helg!

Tomtan

WOW!!!!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)