« Ärmen | Main | Ärm nummer två »

Comments

Kerstin

Hur långt du ha kommit! Oooh, den blir snygg!

Kerstin

Miastickar

Ju mer jag läser i din blogg ju mer facinerad blir jag! Du stickar fair isle, ändrar mönstret räknar om, gör raglanärmar, fixar urringningen, jag tror jag skulle fastna efter första mönsterrapporten om jag inte följt mönstret slaviskt, alltid nåt jag inte tänkt på när jag ändrar....... Du är fantastisk!

Tomtan

Den kommer att bli så vacker!!!!

Rakel

Så fin den blir, den där tröjan. Jag gillar också raglanärmar. Men det beror nog på vad man har för kroppsform.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)