« Raglanärmar | Main | Sakta men säkert »

Comments

Anna Maria HUlt

Snyggt blir det, det ser jag-långsamt det vet jag inte.

Miastickar

Du gör det så bra som har bara en enda stickning! Jag behöver flera! Måste alltid ha en stickning som inte kräver så mycke när jag ser på tv! Sen en bra pratstickning när jag är på junta och hemma kan jag ha nåt mer avanserat när jag sitter själv och stickar eller lyssnar på talbok! HAr just här Keplers Paganinikontraktet!

Tomtan

Snygg blir den!
Transportsträckor gillar vi inte....

Marita

Vllken otrolig tröja du stickar på!
Verkligen en utmaning! Den kommer att bli såå fin!!

Linda

Vilken härlig stickning du håller på med!

Jag har fortfarande ett par avsnitt kvar att se av Game of Thrones innan nya säsongen, kanske dags för dem ikväll...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)