« Raglanstickning | Main | »

Comments

Miastickar

Grekiska för mig! Nån gång kanske jag vågar mig på att sticka och klippa upp! Tycker det räcker att sticka avigvarvet på pippitröjorna med två färger och varannan maska!

Heike

det hinner du med din fina tröjer. :-)
lg Heike

Pysselfarmor

Har ingått i två kurser så våga klippa gör jag när det blir dax! ;-)

Tomtan

Den blir så fin!!!!!

metamorphosis

Ser jättefint ut!
Det där med steek tycker jag verkar både supersmart och lite läskigt på samma gång...liksom KLIPPA i det som just så omsorgsfullt blivit stickat?! Men ja, hellre det än en massa aviga varv! :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)