« Ärm nummer två | Main | Raglanstickning »

Comments

Rakel

Men oj så fint det blir när du stickar. Jag tittar väldigt lite på OS för jag är inte intresserad av sport. Tycker det är kul om det går bra för svenskarna och Sverige men det får jag ju reda på utan att titta själv.:-)

Linda

Nä, bara för att den ryska regimen är så som den nu är så förminskar ju inte det idrottarnas insats! Det roligaste med OS tycker jag är att titta på "knasiga" sporter man normalt sett inte ser, typ rodel.

Tomtan

Har fått hem en arbetslös gubbe så här är de OS för hela slanten :D Stickar inte så mycket just nu men har en lång lista med skagöra :D

Emilia

Å, stickar du den fina! Härliga färger!

Jag undviker hela detta OS av principiella skäl. Här blir det en oerhörd massa Netflix i stället. Säsong 2 av Borgias - yay! :-)

Miastickar

Jag önskar jag hade sportlov och fick se all skidåkning, jag missade medaljerna idag men nu är det helg och jag är ledig!Jag gillar inte Putin men jag gillar idrott och jag är en stor beundrare av Emma Green som vågade!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)