« Mönsterstickningens avigsidor | Main | Insidan på en fair isle tröja »

Comments

Rakel

Det är spännande det där du håller på med. Har klippt en gång bara. Einband som blir mjukt? Jag har gjort en sjal i einband och tycker den var riktigt sträv. Jag gav bort den till en som inte bryr sig om ull är sträv och stickig.

ulla fredriksson

Intressant med uppklippning.Har ej vågat ännu men det blir nog så småningom.
Tröjan är så vacker.

Heike

hej Heidi,
Tröjan är så vacker! Vilken fint arbeite
lg Heike

Kerstin Strömwall

Det blir säkert bra! Våga vinn - om man är noga kan det inte bli fel. Lycka till!

Blenda

Den ser ut att bli jättefin! Ska bli spännande att se när den är klar!

Boktips får du nu här (helt utan att ha bett om det... :-D): Wool, av Hugh Howey. Det är första boken av tre, och jag gillade dem skarpt.

Ha det gott! /Blenda

Kerstin

Jag kan förstå att du kände dig lite nervöst!
Den kommer bli så vackert!!!!

Kerstin

Emilia F

Men den är ju fantastisk!

Anemonen

Riktigt vackra alster du gör.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)