« Child's Panel Gansey | Main | Slätstickning för hela slanten »

Comments

sanna

Tröjan är ursnygg!

Blenda

Nu tycker jag faktiskt att tröjan är ÄNNU finare! Tidigare beundrade jag hantverket och färgerna, men nu ser jag ju vilken fantastiskt snygg tröja det är också! Hoppas du är nöjd, JAG skulle varit toknöjd om det varit jag som gjort en så fin tröja!

Glad påsk på dig!

Liisa

Sitter jättebra! Kul!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)