« Insidan på en fair isle tröja | Main | Child's Panel Gansey »

Comments

Garnhumlan

Fint med så mycket flätor, och kul att sticka också. Det här med dragkedjor och stickat det är svårt tycker jag. Får följa och se hur du gör.

sanna

Ja, det är svårt att se mönstret när den ligger på mattan. Det är en Frozen Leaf.

Ser att du ska sticka ytterligare en kofta. Den kommer bli ursnygg när du fått ordning på storleken.

Liisa

Bättre lycka den här gången. Det tips jag har fått för att sy i blixtlås obuckligt är att nåla fast blixtlåset med en skärbräda eller något annat styvt innanför/under koftkanterna för att lättare kunna anpassa mängden stickat tyg till blixtlåset.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)