« Första ärmen klar | Main | Kråkornas fest »

Comments

Tomtan

Oj vad fin tröjan blev!!!! Ser att du har ett annat härligt projekt pågång åxå.. Här händer inte mycket....

ulla fredriksson

Har också sett att det finns så många fina modeller med flätor o dyl.Troligtvis gör jag sockar med lite mindre avancerade mönster,troligtvis någon fläta.Just nu passar slätstickning perfekt då jag har rätt mycket att göra fram till i mitten av juni.Dina fina "galler"är fantastiskt vackra.Ser fram emot fortsättning.Ha det så bra.

Blenda

Ser ut att bli bra!

Idag fick jag hem första delen av Game of Thrones, ska se om jag hinner börja på den i långhelgen som kommer! (Läser just The Passage, och efter 150 sidor vet jag fortfarande inte om jag gillar boken eller inte... Hm.)

Supertack för din snälla kommentar om det virkade linnet! :-D

Kerstin Strömwall

Kul att se någon göra så fina "vikingamönster". Jag har börjat på en tröja till en son och han håller på att fundera ut hur den ska se ut, var vikingamönstret ska vara osv.
Har Lavolds bok att kolla i!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)