« En av oss. En berättelse om Norge | Main | Spetskanten »

Comments

Rakel

Ljudbok och stickning är bästa kombon. Eller stickning och podd.

Tomtan

Uppläsaren är så viktig!!!!!
Blir spännande att se resultatet.

Heike

hej Heidi, Ljudbok är inte mins, jag sticka o titta TV eller höra radion ;-)
din stickning är snabbt färdig o blir fint!
lg Heike

Blenda

Ska bli jättespännande att se resultatet - vad är det för mönster?

När det gäller läsning, är jag hopplöst förlorad i Game of Thrones! :-) Har haft första boken liggandes i bokhyllan LÄNGE, utan att vilja börja, hade fått för mig att den var helt annorlunda. Men när jag väl började, så sträckläste jag den och sen fick jag snabbt som ögat beställa resten av böckerna! Härligt!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)