« Dags för det blåa | Main | Runt första hörnet »

Comments

Rakel

Låter lite jobbigt att behöva lista ut så mycket själv. Men det fixar väl du låter det som. Längtar att få se färdigt alster.

Efwa

Ett roligt, vackert men tidskrävande sätt att maska av en kant. Tråkigt med fel i mönstret. Ibland blir man förvånad över dålig korrläsning av både böcker och tidningar.

Tomtan

Helt övertygad om att du fixar det!!!!

Heike

Heidi, det blir bra och du fixar det!
lg Heike

Anna Maria Hult

Det går alldeles säkert som en dans.
Nu är jag så nyfiken på att få se hela sjalen.

Kerstin

Oh vad nyfiken jag blir att se hela sjalen! Kanten blir säkert lika fint som alla dina projekt!

Hälsningar
Kerstin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)