« Spetskanten | Main | Gone Girl »

Comments

Rakel

Ser så fint ut. Snart får vi se hela!?

Anna Maria Hult

Det ser snyggt ut tycker jag.
Ska bli spännande att se hela.

Efwa

Så fint det ser ut!!

Tomtan

Va fin den blir!!!! Håller själv på med en liten spetskant runt en sjaal och det är sååååååå tråkigt!

Liisa

Jag tycker det är bra att maska av, särskilt om det inte är en provisorisk uppläggning i början, annars ser det ju olika ut. Det blir ju en liten kant längsmed sidorna och då tycker jag det blir finare om det är en kant på kortsidorna också. Heja på!

Blenda

Ser hemskt lovande ut! :-)

Pysselfarmor

Å vad den verkar bli fin och vilket tålamod du har!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)