« Tavie | Main | Tavie gör framsteg »

Comments

Blenda

108 g, nästan löjligt ju! :-) Det är ett jättefint mönster det där, förstår att du är nöjd!

Rakel

Ett varmt, fluffigt och nästan viktlöst moln.

Anna Maria Hult

Tjusigt,bården blev ju jättebra.
Vad kan man mer begära snygg och varm

Liisa

Jättefin!

Tomtan

Va fin den blev!!!!!

Kerstin

Wow, Heide!
Jag kan förstå att den är den nya favoriten!

Hälsningar
Kerstin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)