« Mariah | Main | Kofteboken »

Comments

Rakel

Ser så fint ut allt du håller på med. Jag försöker minska mitt garnlager. Går rätt bra än så länge.

Tomtan

Räknade ihop mina projekt och kom fram till att det bara var två!!!!! Vet inte hur det gick till :D

Heike

Heidi, flera projekter det behöver man. Det hat jag också ;-)
lg Heike

Anna Maria Hult

Visst är det befriande att tänka i nya banor.
Flera projekt, olika sorters stickning är kul.
Jag har 4 just nu.

Kerstin

Det är samma sak här :-). Nu förtiden har jag oftast tre projekt på gång - aldrig haft förr....

Hälsningar
Kerstin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)