« Kofteboken | Main | Cheesehands »

Comments

Rakel

Jag tycker mycket om flätor. De här är verkligen snygga.

Efwa

Ååh så vackert! Hoppas att vi får se tröjan när du har den på dig, framöver.

Tomtan

Snygg!

Heike

fint! jag älska flätor :-)
lg Heike

Liisa

Fantastiska flätor! Jag har inte heller sett några liknande tidigare.

Emilia F

Herregud, vilken bild! Magiskt!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)