« Oväntat rolig stickning | Main | Coral Top - färdig:) »

Comments

Kattis

Jag hade också läst mönstret på samma sätt! Ser himla roligt ut, i alla fall!

Kerstin

Oj då, jag hade tolkat mönstret som du gjorde! Ja, att handla knappar är inte det lättaste *suck*. Kan tänka mig att det ser väldigt snygg ut med kontrasterande knappar.

Hälsningar
Kerstin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)