« Framåt, neråt... | Main | Snopet »

Comments

Marika

Catherine, åh, Catherine, vilken snygg tröja!

Det är alltid bra att vara lite förberedd för nästa stickning, och du har många fina att välja mellan där.

Kattis

Tankarna börjar alltid vandra när man har lite kvar av stickningen! Shakespeare in Love var en helt fantastisk tröja, ojoj! Kul att se lite vad du funderar på.

Ulla

Oj så många fina att välja emellan.Njut av den stickning du just nu håller på med så kanske valet blir enklare med tiden.Ha em bra dag.

Anna Maria Hult

Ja det är inte lätt att välja, så många val man måste göra, men vilket val du än gör blir det ett bra val.
Men först ser jag fram emot att se när du har tragglat dej klart med Olive.

Liisa

Jättefina allihopa! Särskilt gillar jag flättröjan med hög hals. Roligt med så många valmöjligheter!

Tomtan

HAr åxå en massa planer (som alltid) :D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)