« Flätstickor | Main | 380 meter Silke Tweed »

Comments

Marika

Fin!
Ser väldigt bekväm ut, också.

Anna Maria Hult

Även om Olive var tråkig att sticka ser den fin ut på dej.
Själv har jag varit lite sugen på Olive, funkar kanske som tv-stickning?

Så spännande att få se projekt 8 0ch 9, vad blir då ditt tionde månne?

Kattis

Den ser jätteskön ut! En såndär myströja att ta på när man är lite frusen på hösten/ kvällen.

Tomtan

Ser riktigt härlig ut!
HAr faktist gjort klart min Siri, väntar bara på knappar. Så det händer säker här med :D

Heike Kraeuterlein

så fint!
lg Heike

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)