« Vattenflaskevärmare?? | Main | Den växer »

Comments

Kattis

Det var inte lite flerfärgsstickning på nästa tröja, herregud!
Du nästan spottar ur dig tröjor nu på sista tiden, vad fort det går! Shakespeare-tröjan kommer bli grymt snygg på, tror jag!

heidi


Jag hade som mål att sticka 12 tröjor i år, men antagligen blir det här årets sista. Men visst har det varit en rolig utmaning:)


Jag ägnat mycket tid åt att fundera över hur jag skulle sticka Lindisfarne. Originalgarnerna finns inte längre kvar, och när jag var inne på Virtual Yarns hemsida för att kolla in alternativen, så insåg jag att det jag gillar mest med Lindisfarne, var just mönstret och originalfärgerna. Den röda färgen lyste i mina ögon. Virtual Yarns reviderade Lindisfarne är mycket mörkare. Så till slut bestämde jag mig för att använda Kauni i svarta och röda nyanser. På det sättet lyser mönstret fram mycket mer än om jag skulle använda de 15 olika färger som rekommenderas i mönstret:)


Tack, jag hoppas att du har rätt:)

Tomtan

WOW! 11 tröjor!!!! JAg är glad att jag fick till en kofta :D Snygga flätor.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)