« Restgarnssockan | Main | Stickning pågår för fulla muggar:) »

Comments

Kattis

Åh vad trist att repa upp. Men nödvändigt. Hoppas det går bättre efter det!

heidi


Att repa upp är inte så kul. Men för mig är det enkel matematik. Repa upp och sticka om, vilket kan ta … minuter/timmar (eller i värsta fall några dagar). Eller reta mig på det i åratal, om felet stör mig:)

Anna Maria Hult

Jag blir så imponerad,inte av att du gjort fel, eller att du repar upp, utan för att du räknar om och får plagget precis som du vill.
Det är väl aldrig fel att ha en liten ängel nära sig, som ibland syns men inte alltid.
God jul och tack för alla snälla ord du skrivit till mej.

heidi


Tack!


Fulmar och Lindisfarne har funnits överst på min lista över sådant jag bara ”måste” sticka, väldigt länge. Men samtidigt ville jag hitta exakt rätt garn att sticka dem med. För att inte tala om det faktum att jag var tvungen att lära mig hur jag skulle bära mig åt för att räkna om för att få tröjorna att passa mig.


Jag lade upp många hinder för mig själv innan jag faktiskt kom till skott och bestämde för mig att nu var det dags att ta tag i dessa två drömprojekt. Lindisfarne är inte klar än, men när jag är klar med den, kommer det att vara som att förverkliga en liten (men ack så rolig) dröm:)


Önskar dig en riktigt God Jul!!

Tomtan

Så vackert!!!!
God Jul!
https://youtu.be/L8XNpTxqqp0?list=PL4EA143BBA70CF01A

heidi


Tack! Önskar dig en riktigt God Jul också:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)