« Julstjärna?? | Main | Sticka, repa upp, repeat - Lindisfarne och Sylva Socks »

Comments

Kattis

Vad smart med en avig m i början/slut av steeken! Det ska jag försöka komma ihåg den dagen jag provar på det själv.
Spännande saker du stickar på. God fortsättning!

Anna Maria Hult

Du hittar verkligen på lösningar och gör stickningen till din egen.
Teststickningen också bli spännande att se.
Gott nytt stickår

heidi


Tack:)

heidi


Tack:)

heidi


Tack:)

Tomtan

Fina alster pågång som alltid. Gott nytt år

heidi

Tack:)


Önskar dig ett riktigt Gott Nytt År också:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)