« Läspaus | Main | Oväntat »

Comments

garnhumlan

Väldigt långsamma och krångliga båda två!

Tomtan

Ingenting för mig...... Fast jag funderar faktist på en "evighetssjal"

Kattis

Nå varför göra det lätt för sig ;-) när man kan utmana sitt stickeri med att kombinera ett par tröjmönster. Gudars! :-)

Kerstin

Nej, repa inte upp Morrigan. Den kommer bli vansinnig snyggt, även om det tar tid.

Den blåa ser också spännande ut. Ser fram emot att se den växa.

Marika

Småflätor är verkligen långsamt och krångligt! Och inte blir det varken snabbare eller lättare när det är så där många som i Morrigan. Men det blri snyggt!

Och _Shetland Pullover är jättesnygg, den blev jag sugen på.

Heike

vilken fina mönster du sticka. Det bli spännende
lg Heike

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)