« Stickning pågår för fulla muggar:) | Main | Stickåret 2016 »

Comments

Anna Maria HUlt

Så snyggt. Både tröja och sockor.
God fortsättningen sticka på

miastick

Superfina projekt! Vad vackert med det grå och röda ihop, bra jobbat :)
Gott nytt år!

Liisa

Så fin tröjan blev! Verkligen en modernare variant av den (min mamma stickade den raka varianten för många år sedan). Hoppas du kommer trivas i den! Och sockarna är superfina de med!

Kattis

Riktigt fin tröja och vilket jobb med att göra om mönstret!
Även strumporna är jättefina!

Tomtan

Så vackra

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)