« Oväntat | Main | Om &%#mönster »

Comments

Marika

Njae, ärmar är inte så kul... fast inte så tråkigt att projektet blir liggande. Och eftersom jag stickar i delar, så kör jag det i tråkighetsordning, bakstycket först (det är absolut tråkigast!), sedan ärmarna och sist framstyckena.

Kattis

Det blir väldigt vackert, tröjan! För mig är det så olika vad man ev fastnar på. Jag har inte något uttalat SSS (som även kan översättas med second sock syndrom) som många verkar ha. Fastnar mer på sånt som strular, om nåt strular. :-) Det e bara att köra på!

heidi


Så intressant! Den varianten har jag aldrig hört förut:)


Det är så fascinerande att höra varför andra gör som dom gör!!

heidi


Så intressant! Den varianten har jag aldrig hört förut:)


Det är så fascinerande att höra varför andra gör som dom gör!!

Tomtan

Det blir så fint!!!!!!!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)