« Ärmstickning | Main | Krångligt men roligt »

Comments

Kattis

Orange är snyggt! :-) Kul att du ska kombinera ihop två mönster, det ska bli kul att se!
Helt rätt med en liten stickning för att rensa skallen, krångliga mönster är aldrig kul.

Anna Maria Hult

Ja dåliga mönster gör en ju inte glad.
Men du brukar lösa komplicerade konstruktioner och mönster så att du passar dej perfekt.

Tomtan

Trist med dåliga mönster..... 😳 Blir kul att se resultatet

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)