« Krångligt men roligt | Main | Morrigans ärmar är klara »

Comments

garnhumlan

Verkligen från ena ytterligheten till den andra! Men visst är det trevligt att ha både enkla och lite mer avancerade stickningar att skifta mellan!

Kattis

Åh det lät som ett jättehärligt projekt!

Anna Maria Hult

Vilken inledning,svår att motstå, som vanligt blir det spännande att se fortsättningen

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)