« Mitt lilla sandkorn av världen | Main | Morrigan är klar »

Comments

Marika

Ett bra sätt att bli av med udda-nystan! Och sjalar kan man ju aldrig få för många av.

Kattis

Trevligt med en perfekt vårsjal! Ser ut att ha varit en trevlig stickning.

Tomtan

Gillar den formen på sjalar. Både att använda och att tillverka :D

Anna Maria Hult

Fin sjal, trevlig form.
Nu ser jag framemot Morrigan.

Kerstin

Åh en så fin sjal det blev. Tycker om mysteristickning men tar mig för sällan tid....

Hälsningar
Kerstin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)