« Gult möter (inte) orange | Main | När börjar man tänka på nästkommande projekt?? »

Comments

Anna Maria Hult

Två spännande saker,halsen på St Brigid och din teststickning.
Jag undrar när du teststickar håller (betalar) och bestämmer du garnet själv?

Kattis

Nu ser man hela tröjan! Vilken väldigt vacker färg och vackra flätor! Lycka till med hemliga projektet.

heidi

Tack:)


Ja, den här gången har jag avsiktligt ”bara” fotat en fläta i taget. Men det är ju helheten som gör mönstret så speciellt. Men jag ville vänta lite med att visa hur tröjan kommer att se ut, därav tidigare bilder på enskilda detaljer:)

heidi

Ja, numera är det ofta så att man själv väljer och betalar för det garn man använder när man teststickar ett mönster för en designer.

Som jag ser det brukar jag välja att anmäla att jag skulle vilja teststicka något när en designer har skapat en mönster till något jag skulle ha velat sticka om jag hade sett det färdigt på t ex Ravelry. Ibland kan det också vara en bidragande faktor att jag lär mig något nytt, eller att tänka om kring hur man kan sticka t ex ett plagg:)

13 juni 2017 kl. 12:33 skrev Typepad :

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)