« Gult möter (inte) orange | Main | »

Comments

Liisa

Vilken bra och svår fråga! För mig kan det nästan komma när som helst. Jag har oftast en massa projekt på gång samtidigt. Ofta är det nog ändå när de pågående projekten bara flyter på - när jag har lärt mig spetsmönstret eller flätvridningen - som jag börjar snegla på vad jag kan börja på härnäst. Och när det är krångligare saker som kräver koncentration - som att plocka upp maskor till framkanter, klippa upp eller fästa trådar, sy ihop och sy i knappar... Jag håller med om Ancasta - den är fin och tror också på mer normal längd. Kanske har jag något hemma som kan få bli den. Undrar om jag ska börja genast...? ;)

Anna Maria Hult

Kul fråga när börjar man tänka på nästa projekt,
När jag ser slutet på ett pågående, t ex nu.
Eller när jag ska resa och behöver en lätt och nätt stickning som tål prat och bilresa.

Kattis

Det är så olika, ofta vet jag vad jag vill göra 2-3 projekt framåt (som ändras ibland). Ibland har jag inga direkta planer utan får tänka på det mot slutet av ett projekt. Nu vet jag ex en tröja som jag vill sticka till hösten, inte under sommaren.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)