« | Main | Wagtail Hat »

Comments

Kattis

Det med trefärgsstickning och hur man håller trådar är faktiskt ett bra till mig, för jag tycker också det verkar hemskt krångligt. Jag håller som du (gjort) med trådar på två vänsterfingrar. Det kommer från dubbelstickningen, lärde mig ju det först. Kul att läsa hur du gjort då!

Kattis

"Ett bra tips" (ordet försvann)

heidi


Jag har också provat dubbelstickning, men bara lite, eftersom jag tyckte att det var lite krångligt att hålla två trådar i samma hand (vänster hand). Din kommentar fick mig att faktiskt överväga att prova det igen, men då hålla trådarna i höger hand.


En annan ska som slog mig var att jag för några år sedan också provade tvåändsstickning - som jag tyckte var skitkul. Men när jag stickade tvåändsstickning höll jag båda trådarna i - just det - höger hand:D


Jag hade faktiskt glömt bort det ända tills nu. Men skall jag vara petig så höll jag trådarna lite annorlunda då jämfört med nu när jag stickade med 3 färger, men jag får nog fundera över om jag inte skall leta upp ett litet projekt med dubbelstickning när hösten kommer:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)