« Hmm vill jag sticka si eller så?? | Main | Liten återblick på sånt jag stickat »

Comments

Marika

Det ser verkligen ut som sädesärlor!

Jeanette ramblybear

The bird motifs are very realistic, and the colour graduations look as if they are meant to be this way! Well done.

heidi

Thank you:)

heidi

ja, visst gör det:)

Tomtan

Oj vad mycket du hunnit med i sommar!!!!! Här har det varit stiltje.....

heidi


Det låter väldigt skönt:)

Kattis

Väldigt vacker!

heidi

Tack!


Den var rolig att sticka också:)

Liisa

Tycker att det blev bra med den vita kanten. Smart med knappar på en cowl också, annars är det så krångligt när man blir varm!

heidi

Tack!


Ja, det är en sån där liten detalj som jag inte visste att jag saknade förrän jag såg det här mönstret. Det gör den så mycket mera användbar:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)