« Alla dessa trådar | Main

Comments

Jeanette

Your Meisi ar lovely! I have this in my library to knit one day too. The details are just great, but aren’t fingers fiddly to knit!

heidi

Thank you!


Yes, the fingers are a tad bit fiddly to knit, but only two on each hand have cable patterns, so the other fingers felt really easy to knit:)

Anna Maria Hult

Så fina.Håller med att hon gör sån fina detaljer. Såg att du börjat på en annan modell också jättefint

heidi

Ja, hon är verkligen en mycket begåvad designer! Ja, jag var så sugen på att göra ett par till att jag började på ett par Eisblume, men sedan kom en teststickning i vägen:)

Kattis

Otroligt vackra! Du kommer vara klassiskt snygg i höst/vinter i vantarna.
Köpte lyxigt alpacka garn från en alpacka gård i Östergötland i svart. Kom att tänka på de nystanen när jag såg vantarna. Det ska bli nån höst/vinter accessoar - jag måste kolla in mönstret!

heidi

Tack! Ja, svart alpacka låter perfekt att sticka ett par sköna vantar i. Rekommenderar hennes mönster mycket, eftersom de är så vackra! Förhoppningsvis funkar det med garnet:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)