« Dickinson Pullover | Main | Längsedan sist »

Comments

Kattis

Jättekul att du tyckte om dem! Dubbelstickning kan nog va klumpigt om man väljer grovt garn att arbeta med. Blev faktiskt förvånad själv hur lätta o sköna de kändes! :)

fleegle

Gorgeous!

fleegle

More like my taste is peccable. Or Roy's taste. They almost glow in the dark :).

Mia

Jag hade ju turen att vinna första priset och vilken fin mössa det var! Vilken superfin tröja du gjort härnere! Den är verkligen ett mästerverk!

Lill Engström

Vilka fina muddar du gjort!

mesothelioma symptom

wow.. nice hand made.. I like it.. :)

fleegle

Well thanks! If these comments keep up, I will resume the spinning posts for sure!

Ulla M Holm

Du har sååå fina saker på din blogg, även om den tyx vila sig lite, eller? kolla gärna hos mig!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)