« Frågor och svar | Main | Grrrrrratismönster »

Comments

Rakel

PINEAPPLE. Jag vill ju se hur den blir!

Cina

Jag gillar barnglass färgerna mest! Men så är jag ju glassoman också. ;)

Tomtan

3 projekt samtidigt är helt OK :D Själv har jag Ronevantarna och halvvantarna och en sjal och Bredbondskoftan :D Men jag tar bara med mig koftan och sjalen till Uggen över Påsk. GLAD PÅSK!!!!!!! Vet inte om jag hinner vara ut nått mer innan vi drar. Och i Uggen är man härligt befriad från allt vad kontakt heter :D

Lo

Det ser ju läckert ut!

UlricaLoeb

Hej Heidi, så mycket vackert du gör! och tack för alla glada tillrop på min blogg. jag hittade inte din kommentera-länk först så jag har inte "pratar tillbaka" nu såg jag den. ha en fin fin påsk!

Saltflingan

Jag har också suttit och sytt ihop med kitcener stich i kväll. Bara tån på ett par sockor men ändå. Lite klurigt innan man kommer ingång men sedan blir det så snyggt och hållbart.
Önskar dig en riktigt skön påsk!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)