« Snöstjärnor | Main | God Jul »

Comments

Kerstin Strömwall

Jättefint mönster! Ser fram emot att se den färdig!

Agneta

De kommer att bli superfin tror jag

Zoo keeper

Den kommer att bli helt underbar! :-)))

Garnhumlan

Du gör verkligen fina saker. Jag beundrar också Alice Starmore men har inte stickat något från henne än.

Heike

den bli jättefint med 2 färgen!
lg Heike

Miastickar

Så vackert så vackert!

Tomtan

Den blir så läcker!!!!!!
God Jul!!!!
Jag sparar att sticka en kruskofta till nästa år :D

Kerstin

Den blir verkligen snyggt!
Önskar dig och din familj en riktigt god jul!

Kerstin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)