« Einband | Main | Drygt »

Comments

Heike

oh det blir fint!
lg Heike

Efwa

Superfint! Jag vet inte hur garnet vrider sig när man stickar fair isle. Men jag vet att det kommer att bli jättemjukt efter tvätt. Ser fram mot att se mer.

ulla fredriksson

En sådan bok är på väg till mig nu.En julklapp till mig själv.ser ut att bli riktigt fint det du stickar.Själv håller jag på med fulklappar,just nu gråa benvärmare........så mitt bloggande ligger på is. - 22.9C Ha en bra dag.

Tomtan

Fint!!!!!
Har sticka lite mönster i höst.... Vantar :D Tränade på att ha båda trådarna på fingret. Hur gör du???

Miastickar

Så fint så fint!
Här har vi snö men nu är det många plusgrader så det tööar och är glashalt!

Zoo keeper

Rött och vitt - då tänker jag bara på polkagrisar! :-)) Det blir superfint! Och mycket klokt att sticka slaskiga dagar. Det blir många stickdagar... :-)
Ha en fin helg! :-)

Tomtan

Någon gång inom en snar framtid ska jag sticka en mönsterstickad kofta.......

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)