« Vinrött, blekrosa och så lila såklart | Main | Dags för det blåa »

Comments

Tomtan

Ofattbart!!! Kommer ihåg den där dagen. Jag satt i Uggen och stickade och lyssnade på radion, och trodde inte det var sant. Hämtade in äldsta sonen och älsklingen, som båda jobbade i Norge då....

Blenda

Den där står i min bokhylla också sedan några veckor tillbaka, och précis som du beskriver så har jag cirklat runt den. För jag tror att det blir jobbig läsning, men angeläget.

Tror dock att jag ska cirkla lite till, bestämde förut att jag ska läsa om en av mina favoritböcker! :-)

Ha det gött!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)