« Bara en halv ärm kvar på Tavie | Main | Tavie är färdig »

Comments

Blenda

Så smart, att sticka dit knapparna direkt! Det måste jag testa när jag kommer igång med stickningen igen (finns inte varken tid eller ork för det just nu).

Rakel

Låter smidigt att sticka dit knapparna. Spännande att få se allt färdigt.

Liisa

Nejmen! Det här kan ju vara jordens bästa knep! Du satte alltså knappen på maskan?

Marika

Hmmm, det där måste jag ju prova... funderar på om det blir tillräckligt mycket som håller knappen, bara. Och vad händer om knappen sliter ut garnet?
Måste testas, alltså!

Tomtan

Sticka fast knapparna var inte så dumt. Ska försöka komma ihåg det tills jag åstadkommit något med knappar... Här går det väldigt trögt. Ska bli kul att se koftan klar!

Heidi

När jag stickar på knappar så sätter jag knappen på en virknål, fiskar upp garnet och drar det genom hålet i knappen, sedan drar jag åt lite grann tills knappen sitter fint bredvid maskan. Nästa steg är att dra över den föregående maskan över "knappmaskan" voila, en knapp sitter på plats. kolla efter videos på youtube där dom visar hur man stickar med pärlor - det är exakt samma teknik:)

Efwa

Spännande att virka dit knappen. Så smart att du kom på det så att vi andra kan testa. Måste testas på någon koftstickning framöver.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)