« Persimmon Lace | Main | Bara en halv ärm kvar på Tavie »

Comments

Kerstin Strömwall

Ser jättefin ut! Lite vikingastuk på den som sonen säger!

Garnhumlan

Garnet och tröjan passar väl tillsammans. Jag må säga att du varit snabb!

Liisa

Oansenlig? Jag tycker den ser helt fantastiskt snygg ut!

Tomtan

Ser jättehärlig ut!!!

miastick

Vad snygg den är!

Heike

hej Heidi, den ser fantastiskt snygg ut med dena flätor
lg Heike

Rakel

Tycker det ser fint ut och spännande. Inte klokt vad du stickat på. Jag tycker att jag mest repar upp nu för tiden men jag kär mig väl något av det också.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)