« Tavie är färdig | Main | Mariah och Cheesehands »

Comments

Tomtan

Har aldrig provat på dubbelstickning!

Anna Maria Hult

Kul, jag har också kikat på det mönstret, det ligger på önskelistan.
Ja trist att det inte kommer nya mönster men hon har gjort en hel del

Rakel

Ja det där med dubbelstickning är jag sugen att prova. Får se när det blir av. Projekt jag vill göra finns liksom gott om!

Kerstin

Dubbelstickning är kul :-). Jag älskar det och resultatet.
Dina Vantar kommer vara både varmt och skönt :-))).

Hälsningar
Kerstin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)