« Oväntad stickning | Main | Sommaren är här och Deahtflakevantarna är klara:) »

Comments

Kerstin

Vilka fina projekt du har börjat med!
Nu blev min kölista också lite längre...
Fair Isle på avigsidan är väl bara krångligt om det är ett väldigt avancerad mönster, eller?
Hoppas du hittar garn som syns bättre!!!

Hälsningar
Kerstin

Heike

hej Heidi,
wow, vilken fina flera projekt.
lg Heike

Tomtan

Är åxå inne i en period av startande och inte genomförande :D Blir kul att se de färdiga resultaten.

Anna Maria Hult

Spännande projekt du börjat med.

Emilia F

Den där sidledeskoftan ser väldigt spännande ut!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)